Điều khoản sử dụng.

Sau đây là Điều Khoản Sử Dụng (“Điều khoản”) giữa bạn (“bạn” or “của bạn”) và công ty TNHH Drobebox. (“Chúng tôi,” “của chúng tôi,” hoặc “DB”) mô tả các điều khoản và điều kiện mà bạn có thể truy cập và sử dụng trang web DB tại địa chỉ drobebox.com (“Trang Web”), Ứng dụng Drobebox (“Ứng dụng”) và những dịch vụ liên quan. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này.

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY CẨN THẬN. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI KỂ TỪ LẦN CUỐI BẠN ĐÃ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO “Tôi đồng ý”, HOẶC TRUY CẬP KHÁC HOẶC SỬ DỤNG BẤT PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

Thông báo về Thỏa thuận Trọng tài và Miễn trừ Hành động Tập thể Khi chấp nhận các Điều khoản này, bạn đồng ý với thỏa thuận trọng tài và miễn trừ hành động tập thể có trong Phần 8 của các Điều khoản dưới đây.

  • Giới thiệu về Dịch vụ
  • Các gói dịch vụ.
  • Sử dụng Dịch vụ
  • Sở hữu trí tuệ
  • Chấm dứt
  • Từ chối bảo hành; Trách nhiệm hữu hạn
  • Giải quyết tranh chấp, Trọng tài và Miễn trừ hành động tập thể
  • Điều khoản khác

1. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

A. Giới thiệu Thông qua Dịch vụ, chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn quyền truy cập vào quần áo và phụ kiện cao cấp, tư vấn về phong cách và các nội dung khác để giúp bạn quyết định sản phẩm nào phù hợp với bạn.

B. Phí dữ liệu di động Trong phạm vi bạn truy cập Dịch vụ thông qua thiết bị di động hoặc không dây, có thể áp dụng phí tiêu chuẩn, tốc độ dữ liệu và các khoản phí khác của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

C. Đủ điều kiện Trẻ em dưới 13 tuổi không được sử dụng Dịch vụ và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có thể không đồng ý với các Điều khoản này thay cho chúng. Trẻ em dưới 18 tuổi nhưng trên 13 tuổi có thể sử dụng Trang web và Ứng dụng dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, những người đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, nhưng những đứa trẻ đó không được thuê hoặc mua bất kỳ quần áo hoặc phụ kiện nào (“Sản phẩm”) thông qua Dịch vụ. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý với các Điều khoản này vì lợi ích của trẻ em trong độ tuổi từ 13 đến 18, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ và cho thuê hoặc mua bất kỳ Sản phẩm nào, bao gồm tất cả hợp pháp trách nhiệm của người đó có thể phải chịu.

D. Sửa đổi Dịch vụ hoặc Điều khoản DB có thể sửa đổi các Điều khoản này hoặc sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng Dịch vụ bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Tuy nhiên, DB sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thông báo cho bạn về các thay đổi quan trọng đối với các Điều khoản này bằng cách đăng thông báo trên Trang web và / hoặc gửi email đến địa chỉ email bạn đã cung cấp cho DB khi đăng ký.

E. Truy thu Nếu bạn không trả số tiền bạn nợ DB khi đến hạn, thì DB sẽ cần thực hiện các thủ tục truy thu. Bạn đồng ý thanh toán chi phí truy thu của DB, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư hợp lý.

F. Quyền riêng tư Để tìm hiểu thêm về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, vui lòng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi, có sẵn tại https://drobebox.com/chinh-sach-bao-mat (“Chính sách bảo mật”).

2. Các gói dịch vụ

A. Điều kiện chung

DB cung cấp các gói dịch vụ, như được mô tả trong Phần 3. Phần 3 (A) này đưa ra các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong số này. Mục 3 (B) đưa ra các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho dịch vụ Drobebox Unlimited.

18 tuổi trở lên. Sản phẩm có thể được thuê hoặc mua để sử dụng cho các cá nhân dưới 18 tuổi, nhưng chúng tôi chỉ thuê và bán cho người lớn, những người có thể thuê hoặc mua Sản phẩm bằng thẻ thanh toán hoặc phương thức thanh toán được phê duyệt khác. Bằng cách nhấp vào đồng ý với các Điều khoản này, bạn tuyên bố rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và bạn được phép sử dụng phương thức thanh toán đã chọn (bao gồm, nhưng không giới hạn, thẻ tín dụng) cho mục đích thuê hoặc mua Sản phẩm như được mô tả trong các Điều khoản này .

Giới hạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt giới hạn cho thuê hoặc mua Sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc hạn chế các đơn hàng được đặt trong một tài khoản khách hàng, thẻ thanh toán hoặc địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng. Chúng tôi có quyền giới hạn, hủy bỏ hoặc cấm mọi hoạt động cho thuê hoặc bán Sản phẩm vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các mối quan tâm về tính sẵn có và địa lý.

Thay đổi dịch vụ. DB có quyền thêm, xóa hoặc sửa đổi các lợi ích của các gói dịch vụ bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi quan trọng nào như vậy, bạn có thể hủy đăng ký của mình ngay lập tức khi có thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ hoàn lại tiền theo tỷ lệ cho phần còn lại của thời gian đăng ký hiện tại của bạn. Bất kỳ khoản tăng phí nào mà chúng tôi giới thiệu sẽ áp dụng cho các giai đoạn gia hạn đăng ký tiếp theo. VIỆC BẠN TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ SAU KHI CHÚNG TÔI THAY ĐỔI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY THỂ HIỆN VIỆC CHẤP NHẬN CÁC THAY ĐỔI CỦA BẠN.

Truy thu. Chúng tôi có quyền truy thu bất kỳ số tiền nào bạn không thanh toán liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào theo các Điều khoản này.

Chấm dứt. Chúng tôi có thể chấm dứt bất kỳ dịch vụ nào, hoặc là tư cách thành viên của bạn trong bất kỳ dịch vụ nào, bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền theo tỷ lệ cho phần còn lại của thời gian đăng ký hiện tại của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho việc chấm dứt liên quan đến các hành vi, theo quyết định của chúng tôi, vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được nêu trong các Điều khoản này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào.

Bán hàng. Nếu bạn mua Sản phẩm thông qua Dịch vụ, giá mua cho Sản phẩm đó (Giá mua hàng Giá) sẽ bằng với phí mua và phí giao hàng được liệt kê trên Dịch vụ cho Sản phẩm được áp dụng tại thời điểm mua. Drobebox, theo quyết định của mình và không cần thông báo, có quyền thay đổi giá của Sản phẩm, số tiền hoặc tính sẵn có của bất kỳ khoản giảm giá nào, hoặc sự sẵn có của bất kỳ mặt hàng cụ thể nào. Bạn cho phép chúng tôi (bên xử lý thanh toán thứ ba của chúng tôi) sử dụng Phương thức thanh toán của bạn (như được xác định bên dưới) thanh toán cho Giá mua khi bạn mua Sản phẩm. Chúng tôi sẽ thanh toán số tiền của Giá mua ngay khi đặt hàng. Chúng tôi không thực hiện và từ chối mọi bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Sản phẩm nào bạn mua và Sản phẩm đó được cung cấp trên cơ sở “Như điều kiện thực tế”.

Truyền thông. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, bao gồm email, tin nhắn văn bản, cuộc gọi và thông báo đẩy, bao gồm cả mục đích thông báo cho bạn về tình trạng đơn đặt hàng của bạn, gửi cho bạn lời nhắc, tạo điều kiện xác thực thứ cấp và cung cấp thông tin khác. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng các cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn văn bản, bao gồm cả hệ thống quay số điện thoại tự động, tại bất kỳ số điện thoại nào do bạn cung cấp. Tin nhắn và tốc độ dữ liệu tiêu chuẩn được tính bởi nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn có thể áp dụng cho các tin nhắn văn bản chúng tôi gửi cho bạn. Bạn có thể từ chối nhận thông tin liên lạc bằng cách làm theo các thủ tục hủy đăng ký mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Trong trường hợp tin nhắn văn bản, bạn có thể từ chối bằng cách gửi email tới help@drobebox.com. Bạn thừa nhận rằng việc từ chối nhận thông tin liên lạc có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. ”

B. Drobebox Unlimited.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung sau đây sẽ được áp dụng nếu bạn đăng ký dịch vụ Unlimited của chúng tôi (Unlimited).

Unlimited. Nếu bạn đăng ký Unlimited, bạn sẽ có quyền thuê tối đa năm (5) Sản phẩm bất kỳ lúc nào từ một loạt Sản phẩm được chỉ định trên Trang Web và Ứng Dụng, như được mô tả đầy đủ hơn ở đây. Các sản phẩm không có trong Unlimited được quyết định bởi chúng tôi. Theo sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này (bao gồm thanh toán phí) và quyền chấm dứt Unlimited của chúng tôi, chúng tôi không áp đặt bất kỳ giới hạn nào trong khoảng thời gian mà bạn có thể giữ bất kỳ Sản phẩm nào chúng tôi đã gửi cho bạn thông qua Unlimited.

Phí đăng ký. Nếu bạn đăng ký Unlimited, DB sẽ tính phí đăng ký trả trước hoặc phí đăng ký hàng tháng sẽ tự động gia hạn và bạn sẽ được lập hóa đơn mỗi tháng với mức phí hiện tại cho phương thức thanh toán của mình trong hồ sơ (mỗi tháng, một “Thời Gian Đăng Ký”). Sau khi thời hạn trả trước kết thúc, tư cách thành viên đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn và bạn sẽ được lập hóa đơn hàng tháng với mức phí hiện tại cho phương thức thanh toán của bạn trong hồ sơ. Phí đăng ký Unlimited hàng tháng hiện tại là 1,500,000 VNĐ (cộng với thuế áp dụng), nhưng có thể thay đổi theo quyết định của chúng tôi và mọi thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực cho bất kỳ Thời Gian Đăng Ký gia hạn tiếp theo nào. Bạn cho phép DB hoặc đối tác xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi tính phí thẻ thanh toán của bạn cho phí đăng ký Unlimited áp dụng trên cơ sở trả trước hàng tháng hoặc định kỳ cho đến khi bạn hủy. Phí đăng ký bao gồm vận chuyển và bảo hiểm giới hạn, bao gồm các thiệt hại nhỏ nhưng không đáng kể, không bao gồm mất mát hoặc trộm cắp. Phí đăng ký Unlimited sẽ không được hoàn lại trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này. Thuế có thể áp dụng cho phí đăng ký Unlimited.

Hủy bỏ tư cách thành viên của bạn. Không hoàn lại tiền cho một thành viên không giới hạn trả trước. Đăng ký Unlimited hàng tháng của bạn sẽ tự động gia hạn và bạn sẽ được lập hoá đơn sau mỗi 30 ngày. Để hủy tư cách thành viên hàng tháng của bạn, gửi email hoặc gọi cho tổng đài chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Bạn phải trả lại Sản phẩm của mình trước khi kết thúc thời gian đăng ký hiện tại (nằm trong cài đặt tài khoản) để tránh các khoản phí bổ sung. Nếu DB không nhận được Sản phẩm của bạn vào cuối thời hạn đăng ký mà bạn muốn hủy tư cách thành viên, DB sẽ tính phí cho bạn 100% giá bán lẻ hoặc giá trị của mỗi Sản phẩm.

Giao hàng. Tất cả việc giao hàng sẽ thông qua các đối tác vận chuyển của DB, có thể thay đổi theo thời gian theo quyết định của chúng tôi. Phương thức vận chuyển được sử dụng sẽ theo quyết định của DB. Địa chỉ giao hàng được giới hạn trong phạm vi DB cung cấp dịch vụ được thông báo trên website hoặc ứng dụng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về thời gian giao hàng và thời gian đến của Sản Phẩm thông qua Trang web hoặc Ứng dụng. Các Sản Phẩm chúng tôi gửi cho bạn sẽ được làm sạch chuyên nghiệp và sẵn sàng để mặc. Chúng tôi làm sạch, khử trùng và kiểm tra từng Sản Phẩm trước khi gửi cho bạn, nhưng việc sử dụng Sản Phẩm là rủi ro của riêng bạn và DB sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến sức khỏe liên quan đến bất kỳ Sản Phẩm nào.

Hoàn trả. Với mỗi lô hàng Sản phẩm chúng tôi gửi cho bạn, chúng tôi sẽ bao gồm một Bao bì Trả hàng (có thể là hộp đựng DB của chúng tôi), mà bạn có thể sử dụng để trả lại một (1), một số hoặc tất cả Sản Phẩm mà bạn hiện có. Nếu bạn có năm (5) Sản phẩm, bạn phải trả lại ít nhất một (1) Sản phẩm cho chúng tôi để đủ điều kiện nhận sản phẩm khác. Khi chúng tôi nhận được bất kỳ Sản phẩm trả lại nào từ bạn, lô hàng tiếp theo chúng tôi gửi cho bạn sẽ chứa cùng số lượng Sản phẩm mà bạn đã trả lại. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để gửi cho bạn Sản phẩm mới ngay khi xử lý hàng trả lại, nhưng bạn thừa nhận rằng do kết quả của việc xử lý và giao hàng, sẽ có một sự chậm trễ giữa việc bạn trả lại Sản phẩm và nhận Sản phẩm mới thông qua Unlimited. Bạn đồng ý trả lại bất kỳ Sản phẩm nào bằng cách sử dụng Bao bì trả lại, bao gồm cả hộp đựng DB.

Nghĩa vụ bổ sung. Không giới hạn việc áp dụng phần còn lại của các Điều khoản này, tất cả các nghĩa vụ của bạn được nêu trong Mục 2 (A), bao gồm nhưng không giới hạn các nghĩa vụ liên quan đến việc nhận và chăm sóc Sản phẩm, áp dụng cho việc bạn sử dụng Unlimited, ngoại trừ mức độ chúng xung đột với Phần 3 (C) này. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Phần 3 (C) này, không có bảo hành giới hạn nào được nêu trong Mục 2 (B) áp dụng cho các Sản phẩm Chương trình Không giới hạn.

Hư hỏng, không trả lại sản phẩm. Trừ khi bạn hủy đăng ký Unlimited, nó sẽ tự động gia hạn trên cơ sở trả trước hàng tháng hoặc định kỳ. Bạn ủy quyền rõ ràng cho chúng tôi để thu phí đăng ký áp dụng, khoản bồi thường thiệt hại và mọi khoản thuế, sử dụng bất kỳ thẻ thanh toán nào trong hồ sơ cho bạn, liên quan đến bất kỳ gia hạn tự động, dịch vụ nào. Bạn có thể hủy đăng ký Unlimited hoặc tìm hiểu thêm thông tin về đăng ký Unlimited của mình, bao gồm cả ngày gia hạn trả trước hàng tháng hoặc định kỳ, bằng ứng dụng Drobebox hoặc liên hệ với help@drobebox.com. Ngay khi bạn hủy, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ Sản phẩm bổ sung nào thông qua Unlimited. Bạn có thể tiếp tục giữ các Sản phẩm bạn đã nhận được qua Unlimited, nhưng bạn phải trả lại DB tất cả các Sản phẩm đó vào hoặc trước ngày cuối cùng của thời gian đăng ký áp dụng trong thời gian bạn hủy. Nếu chúng tôi không nhận được Sản phẩm của bạn đúng hạn, bạn sẽ bị tính phí tới 100% giá bán lẻ. Bạn sẽ không được hoàn trả bất kỳ khoản phí đăng ký nào. Trong trường hợp sản phẩm hoàn trả bị hư hại, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn thông qua email, ứng dụng hoặc điện thoại về tình trạng hư hại cũng như khoản bồi thường. Mức bồi thường sẽ được tính toán dựa trên mức độ hư hại, chi phí khắc phục, vòng đời của sản phẩm cho từng trường hợp, tuy nhiên sẽ không vượt quá 100% giá bán lẻ của sản phẩm. Mọi khiếu nại liên quan đến việc đền bù hư hại cần được phản hồi qua email, ứng dụng hoặc liên hệ với help@drobebox.com hoặc hotline (+84) 914042412 trong thời gian 5 ngày kể từ lúc bạn nhận được thông báo. Nếu như không có bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong thời gian kể trên, chúng tôi sẽ xem như bạn đồng ý với tình trạng hư hại cũng như khoản bồi thường. Mọi khiếu nại sau thời gian kể trên sẽ không được giải quyết. Drobebox có quyền đưa ra quyền định cuối cùng liên quan đến việc mất hoặc làm hư hại sản phẩm bao gồm như không giới hạn: tình trạng hư hại, nguyên nhân, chi phí bồi thường.

Thay đổi và chấm dứt Unlimited. Vì Unlimited là chương trình beta, chúng tôi có quyền sửa đổi Unlimited (bao gồm phí đăng ký) hoặc chấm dứt Unlimited hoặc đăng ký Unlimited của bạn theo quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi chấm dứt đăng ký Unlimited của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn, theo quyết định riêng của chúng tôi, (a) khoản hoàn trả được chia theo tỷ lệ cho phần còn lại của đăng ký hiện tại của bạn hoặc (b) tiếp tục truy cập Unlimited cho phần còn lại của khoản áp dụng đó thời gian, theo các Điều khoản này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho việc chấm dứt liên quan đến bất kỳ hành vi nào, theo quyết định của chúng tôi, vi phạm bất kỳ điều khoản nào được quy định trong các Điều khoản này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào. Nếu chúng tôi chọn cung cấp cho bạn quyền truy cập liên tục vào Unlimited trong thời gian còn lại của đăng ký, bạn sẽ tiếp tục có quyền truy cập Unlimited trong khoảng thời gian đó, ngoại trừ việc chúng tôi sẽ không gửi cho bạn bất kỳ Sản phẩm nào trong vòng mười (10) ngày kể từ kết thúc kỳ đăng ký đó. Trước khi kết thúc kỳ đăng ký đó (hoặc, nếu chúng tôi không cung cấp cho bạn quyền truy cập liên tục vào Unlimited, ngay lập tức khi chúng tôi chấm dứt Unlimited hoặc đăng ký Unlimited của bạn), bạn cũng phải trả lại DB tất cả các Sản phẩm bạn đã nhận được liên quan đến Unlimited.

Đăng ký doanh nghiệp. Nếu bạn đăng ký Unlimited thông qua quan hệ đối tác của công ty với chủ lao động, bạn phải tuân theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản chi tiết ở trên trong Phần Unlimited này. DB sẽ thu phí đăng ký hàng tháng và tự động gia hạn. Bạn sẽ được lập hóa đơn sau mỗi 30 ngày cho phương thức thanh toán của mình trong hồ sơ. Sau khi đăng ký doanh nghiệp được trợ cấp của bạn kết thúc sau sáu tháng đầu tiên, tư cách thành viên của bạn sẽ tự động gia hạn và bạn sẽ được thanh toán sau mỗi 30 ngày với số tiền đầy đủ hàng tháng sau đó cho phương thức thanh toán của bạn trong hồ sơ. Để hủy tư cách thành viên hàng tháng của bạn, gửi email hoặc gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Bạn phải trả lại Sản phẩm của mình trước khi kết thúc thời gian đăng ký hiện tại (nằm trong cài đặt tài khoản) để tránh các khoản phí bổ sung. Nếu DB không nhận được Sản phẩm vào cuối thời hạn thanh toán mà bạn muốn hủy tư cách thành viên, DB sẽ tính phí 100% giá bán lẻ hoặc giá trị của mỗi Sản phẩm.

3. Sử dụng dịch vụ

A. Nội dung DB

Tất cả nội dung và thông tin có sẵn thông qua Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở mô tả sản phẩm và thông số kỹ thuật, ảnh sản phẩm, lời khuyên từ nhà tạo mẫu và ảnh và nhận xét từ người dùng khác (Nội dung DB) có sẵn cho bạn trên một cơ sở dữ liệu là cơ sở và chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin chung. Thông tin như vậy được cung cấp trên cơ sở mù, không có bất kỳ kiến ​​thức nào về danh tính hoặc hoàn cảnh cụ thể của bạn. Nội dung DB được cung cấp với sự hiểu biết rằng thông tin đó không cấu thành lời khuyên hoặc dịch vụ chuyên nghiệp. Do đó, bạn đồng ý không dựa vào hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung DB nào để thay thế cho tham vấn với các cố vấn chuyên nghiệp. Như được sử dụng trong các Điều khoản này, Dịch vụ bao gồm Nội dung DB.

Cập nhật Chúng tôi có thể cập nhật Nội dung DB, bao gồm các mô tả và thông số kỹ thuật của Sản phẩm, khi chúng tôi thấy phù hợp và không cần thông báo cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sự tồn tại của nhiều thông tin hiện tại, xin vui lòng gửi những câu hỏi đó đến help@drobebox.com. Chúng tôi rất coi trọng câu hỏi và yêu cầu của bạn về thông tin và chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để trả lời kịp thời. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo đáp ứng kịp thời trong mọi trường hợp.

B. Nội dung của bên thứ ba

Liên kết đến trang web của bên thứ ba. Dịch vụ có thể chứa các liên kết hoặc tài liệu tham khảo đến các trang web, sản phẩm, dịch vụ không phải DB hoặc các tài liệu hoặc nội dung khác (Nội dung của bên thứ ba). Nội dung của bên thứ ba này được cung cấp cho bạn để thuận tiện và DB không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào hoặc hành động của những người cung cấp hoặc sử dụng Nội dung của bên thứ ba đó. Bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào độc lập với DB và DB không có quyền kiểm soát đối với Nội dung của bên thứ ba. Ngoài ra, liên kết đến bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào không ngụ ý rằng DB tán thành, chấp thuận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với Nội dung của bên thứ ba hoặc nhà cung cấp của nó hoặc ngược lại.

C. Chính sách sử dụng được chấp nhận

Sử dụng nội dung DB. Không được sao chép hoặc truyền bất kỳ phần nào của Dịch vụ, kể cả Nội dung DB, dưới bất kỳ hình thức nào, bằng phương tiện điện tử hoặc cơ học, bao gồm sao chụp và ghi âm, ngoại trừ DB cho phép bạn xem, sao chép, tải xuống và in Nội dung DB ( chẳng hạn như thông cáo báo chí và Câu hỏi thường gặp) có sẵn trên Trang web, với điều kiện: (a) bạn sử dụng Nội dung DB chỉ cho mục đích thông tin cá nhân, phi thương mại, thông tin của bạn; (b) bạn không sửa đổi Nội dung DB; và (c) bạn không xóa bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu và thông báo độc quyền nào khác trên Nội dung DB.

Sử dụng Dịch vụ. Bạn không được sử dụng Dịch vụ để: (i) truyền tải bất kỳ nội dung, thông tin hoặc tài liệu nào khác, hoặc DB cho rằng theo quyết định riêng của mình là bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, nói xấu, thô tục, xúc phạm, tục tĩu , khiêu dâm, thù hận hoặc đe dọa bất kỳ nhóm nào được xác định bởi chủng tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia hoặc khuynh hướng tình dục, tục tĩu, dâm dục, bạo lực, quấy rối hoặc phản đối, bao gồm nhưng không giới hạn các biểu hiện của sự cố chấp, định kiến, phân biệt chủng tộc, hận thù ; (ii) bán hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, bao gồm mọi dược phẩm được kiểm soát, thuốc lá, vũ khí hoặc đồ uống có cồn; (iii) giới thiệu virus, sâu, ngựa Trojan và / hoặc mã độc hại; (iv) trưng bày tài liệu khai thác trẻ em dưới 18 tuổi; (v) đăng bất kỳ nội dung, thông tin hoặc tài liệu nào khác vi phạm, không phù hợp hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào; (vi) thúc đẩy hoặc thu hút bất kỳ doanh nghiệp nào hoặc quảng bá, thu hút hoặc tham gia vào các kế hoạch tiếp thị hoặc kim tự tháp đa cấp; mạo danh bất kỳ người nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở đại diện DB; (vii) đăng, thu thập hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào (bao gồm tên tài khoản) hoặc thông tin cá nhân về trẻ em hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của họ (hoặc sự đồng ý của cha mẹ trong trường hợp trẻ dưới 13 tuổi); (viii) đăng hoặc truyền bất kỳ quảng cáo không mong muốn, tài liệu quảng cáo hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn số lần lấy thẻ tín dụng, mời chào nhà tài trợ hoặc quảng cáo xổ số hoặc cuộc thi; hoặc (ix) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không (và sẽ không cố gắng hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào): kỹ sư đảo ngược, dịch ngược, tháo rời, dịch, lấy mã nguồn, can thiệp, thuê, bán hoặc cho thuê Dịch vụ, bất kỳ phần nào trong đó hoặc truy cập vào đó.

Bồi thường cho Vi phạm. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bồi thường, giữ vô hại và bảo vệ DB và các cán bộ, giám đốc, đại lý và chi nhánh của mình khỏi mọi khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và tất cả các chi phí và chi phí quốc phòng, bao gồm nhưng không giới hạn, luật sư ’ các khoản phí, dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp từ khiếu nại của bên thứ ba dựa trên việc bạn sử dụng Dịch vụ vi phạm các Điều khoản này.

D. Nội dung của bạn

Nếu bạn đăng, tải lên hoặc cung cấp cho DB hoặc Dịch vụ, hoặc gửi tới hoặc thông qua DB như một phần của việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm Trang web hoặc Ứng dụng, mọi thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, tệp, liên kết, phần mềm , trò chuyện, liên lạc hoặc các tài liệu khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh và đánh giá liên quan đến việc bạn sử dụng Sản phẩm (Nội dung của bạn), bạn cấp cho DB một giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền, không thể thu hồi, đầy đủ, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép phụ và có thể chuyển nhượng (toàn bộ hoặc một phần) giấy phép trên toàn thế giới để sử dụng, tái tạo, truyền, hiển thị, triển lãm, phân phối, lập chỉ mục, nhận xét, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh dựa trên, thực hiện và khai thác Nội dung của bạn và tên của bạn , hình ảnh, giọng nói, sự giống nhau và / hoặc thông tin hoặc tài liệu tiểu sử khác liên quan đến Nội dung của bạn, toàn bộ hoặc một phần, trong tất cả các định dạng phương tiện và phương thức phân phối hiện được biết hoặc sau đây được phát minh (bao gồm trên Trang web và Ứng dụng, trong email và khác chiến dịch quảng cáo và trên Các trang web bên thứ ba quảng cáo Dịch vụ) liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở quảng cáo, quảng bá và tiếp thị Dịch vụ, tất cả mà không cần thông báo thêm cho bạn, có hoặc không có sự ghi nhận, không giới hạn về tần suất và không có yêu cầu về bất kỳ sự cho phép hoặc thanh toán cho bạn hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn từ bỏ mọi quyền kiểm tra hoặc phê duyệt bất kỳ Nội dung nào của bạn hoặc bất kỳ việc sử dụng Nội dung của bạn. Bằng cách gửi Nội dung của bạn, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Nội dung của bạn và thông tin liên lạc của bạn tuân thủ các Điều khoản này, bao gồm Mục 3 (C) và rằng bạn sở hữu hoặc có các quyền, giấy phép, sự đồng ý và quyền cần thiết mà không cần sự cho phép từ hoặc thanh toán cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, để khai thác và ủy quyền cho DB khai thác, Nội dung của bạn trong tất cả các cách cư xử được xem xét bởi các Điều khoản này. Bạn từ bỏ tất cả các quyền đạo đức trong Nội dung của bạn có thể có sẵn cho bạn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và xác nhận rằng không có quyền nào được xác nhận. Không có Nội dung nào của bạn sẽ phải chịu bất kỳ nghĩa vụ nào, cho dù là bảo mật, ghi nhận hay nói cách khác, về phía chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Nội dung nào của bạn.

E. Tài khoản của bạn

Truy cập vào các phần của Dịch vụ yêu cầu tạo tài khoản người dùng, bao gồm tên người dùng và mật khẩu mà bạn chọn khi đăng ký. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm về mọi quyền truy cập được ủy quyền hoặc trái phép vào tài khoản của bạn. Bạn đồng ý chịu mọi trách nhiệm về tính bảo mật của thông tin tài khoản của bạn và tất cả việc sử dụng hoặc các khoản phí phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ với tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho DB kịp thời về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn.

F. Trì hoãn

Có thể có sự chậm trễ, thiếu sót hoặc không chính xác trong Dịch vụ, bao gồm Nội dung DB. Dịch vụ có thể không khả dụng do bảo trì hoặc trục trặc thiết bị máy tính hoặc các lý do khác.

G. Đăng tuyển

DB có thể liệt kê các vị trí việc làm mở trên hoặc thông qua Dịch vụ. Những bài đăng này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Bạn không nên hiểu bất kỳ thông tin nào trên hoặc được cung cấp thông qua Dịch vụ như một lời đề nghị tuyển dụng hoặc thăng chức hoặc trưng cầu cho việc làm không được luật pháp và quy định của địa phương cho phép.

4. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

A. Quyền sở hữu của Dịch vụ

Dịch vụ, bao gồm Nội dung DB, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Dịch vụ và mọi thay đổi, sửa đổi hoặc chỉnh sửa, là tài sản của DB và các chi nhánh và người cấp phép của DB, và được bảo vệ khỏi sự sao chép và phổ biến trái phép bởi bản quyền của luật Việt Nam, luật thương hiệu, công ước quốc tế và luật sở hữu trí tuệ khác. Bằng cách chỉ ví dụ, và không phải là một giới hạn, thì Drobebox và logo DB là các nhãn hiệu đã đăng ký của Cty TNHH Drobebox, theo luật hiện hành của Việt Nam và / hoặc các quốc gia khác. Các tên hoặc logo sản phẩm hoặc dịch vụ DB khác xuất hiện trên hoặc thông qua Dịch vụ là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của DB và / hoặc các chi nhánh của nó. Tất cả các tên sản phẩm khác là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng của họ. DB và các chi nhánh và người cấp phép của mình bảo lưu tất cả các quyền trong và đối với Dịch vụ không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này.

Không có gì được hiểu là cấp cho bạn, theo hàm ý, hoặc bằng cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung DB nào, thông qua việc sử dụng khung hoặc theo cách khác, ngoại trừ: (a) như được cho phép rõ ràng bởi các Điều khoản này; hoặc (b) với sự cho phép trước bằng văn bản của DB hoặc bên thứ ba có thể sở hữu Nội dung DB đó.

B. Giấy phép dịch vụ

Theo sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này, DB cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy ngang để truy cập và sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn.

C. Giấy phép ứng dụng

Theo các điều khoản của các Điều khoản này, DB cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể hủy ngang để tải xuống, cài đặt và sử dụng một bản sao của Ứng dụng dưới dạng mã đối tượng trên thiết bị không dây tương tác mà bạn sở hữu hoặc điều khiển.

Sự công nhận. Những điều sau chỉ áp dụng cho bạn nếu bạn đang sử dụng Ứng dụng từ Apple App Store. Trong phạm vi các điều khoản và điều kiện khác của các Điều khoản này ít hạn chế hơn, hoặc ngược lại với các điều khoản và điều kiện của đoạn này, các điều khoản và điều kiện hạn chế hoặc mâu thuẫn trong đoạn này được áp dụng, nhưng chỉ liên quan đến Ứng dụng từ Cửa hàng ứng dụng Apple. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các Điều khoản này là duy nhất giữa bạn và DB, không phải Apple và Apple không có trách nhiệm đối với Ứng dụng hoặc nội dung của nó. Việc sử dụng Ứng dụng của bạn phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ của App Store. Bạn thừa nhận rằng Apple không có nghĩa vụ gì trong việc cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến Ứng dụng. Trong trường hợp Ứng dụng không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào, bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn trả giá mua, nếu có, cho Ứng dụng cho bạn; trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Apple sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Ứng dụng và mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí liên quan đến bất kỳ sự không tuân thủ bất kỳ bảo hành nào sẽ chỉ được điều chỉnh bởi các điều khoản này. Bạn và DB thừa nhận rằng Apple không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Ứng dụng hoặc quyền sở hữu và / hoặc việc sử dụng Ứng dụng của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) khiếu nại trách nhiệm sản phẩm; (ii) mọi khiếu nại rằng Ứng dụng không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (iii) khiếu nại phát sinh theo bảo vệ người tiêu dùng hoặc pháp luật tương tự. Bạn và DB thừa nhận rằng, trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba rằng Ứng dụng hoặc quyền sở hữu và sử dụng Ứng dụng đó của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, DB, chứ không phải Apple, sẽ chịu trách nhiệm điều tra, bảo vệ, giải quyết và thực hiện bất kỳ khiếu nại vi phạm sở hữu trí tuệ như vậy trong phạm vi yêu cầu của các Điều khoản này. Bạn phải tuân thủ các điều khoản thỏa thuận của bên thứ ba hiện hành khi sử dụng Ứng dụng. Bạn và DB thừa nhận và đồng ý rằng Apple và các công ty con của Apple là những người thụ hưởng bên thứ ba của các Điều khoản này vì chúng liên quan đến giấy phép Ứng dụng của bạn và rằng, khi bạn chấp nhận Điều khoản, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi các Điều khoản này đối với bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba.

D. Phản hồi

Bằng cách gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin phản hồi, ý tưởng, đề xuất, tài liệu hoặc đề xuất nào phân phối, cấp phép bổ sung và khai thác Phản hồi, và bạn từ bỏ tất cả các quyền đạo đức trong Phản hồi có thể có sẵn cho bạn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và xác nhận rằng không có quyền nào được khẳng định. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Phản hồi không chứa bất kỳ thông tin bí mật hoặc độc quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào và DB có thể sử dụng Phản hồi của bạn mà không hạn chế hoặc nghĩa vụ đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

E. Thủ tục thông báo và gỡ xuống; Đại diện bản quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung DB nào vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa các tài liệu đó (hoặc truy cập) bằng cách liên hệ với đại diện bản quyền của DB (được xác định bên dưới) và cung cấp thông tin sau: nhận dạng tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm, bao gồm cả mô tả công việc và nơi có thể là bản sao hoặc vị trí (ví dụ: URL) của phiên bản được ủy quyền của tác phẩm; nhận dạng tài liệu mà bạn cho là vi phạm và vị trí của tài liệu đó, bao gồm mô tả về tài liệu và URL của tài liệu đó hoặc bất kỳ thông tin thích hợp nào khác sẽ cho phép chúng tôi xác định vị trí của tài liệu; tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn; một tuyên bố rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc khiếu nại sử dụng tài liệu không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép; một tuyên bố rằng thông tin mà bạn đã cung cấp là chính xác và chỉ ra rằng, theo hình phạt khai man, bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền; và chữ ký hoặc tương đương điện tử từ người giữ bản quyền hoặc đại diện được ủy quyền.

Đại diện của DB về các vấn đề bản quyền liên quan đến Dịch vụ như sau: Đại diện bản quyền Drobebox, Địa chỉ email: copyright@drobebox.com hoặc hotline (+84) 914042412 Trong nỗ lực bảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền, DB duy trì chính sách chấm dứt, trong những trường hợp thích hợp, đối với người đăng ký và chủ tài khoản của Dịch vụ là những người vi phạm nhiều lần.

5. CHẤM DỨT

A. Chấm dứt bởi bạn

Bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản của mình và ngừng sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào. Để hủy kích hoạt tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại help@drobebox.com. Bạn hiểu rằng Nội dung của bạn có thể tiếp tục tồn tại và được sử dụng trên hoặc thông qua Dịch vụ ngay cả sau khi hủy kích hoạt.

B. Chấm dứt bởi DB

Bất kỳ vi phạm các Điều khoản này, bao gồm bất kỳ điều cấm nào trong Phần 3 (C), có thể dẫn đến đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ và / hoặc xóa Nội dung của bạn. DB cũng có thể chấm dứt tài khoản của bạn nếu DB xác định rằng hành vi của bạn gây ra rủi ro hoặc trách nhiệm pháp lý đối với DB hoặc vì bất kỳ lý do nào khác được xác định bởi DB theo quyết định riêng của mình.

C. Ảnh hưởng của việc chấm dứt

Trong mỗi trường hợp này, Điều khoản sẽ chấm dứt, bao gồm giấy phép sử dụng Dịch vụ của bạn, ngoại trừ các phần sau sẽ tiếp tục áp dụng: 2 (A) (Trung thu), 2 (B) (Phí thuê, Phí trễ, Thất lạc Bao bì Trả lại), 3 (A) - (D), 4 (A), 4 (C) (Công nhận), 4 (D), 5 (C) và 6-8, bao gồm các điều khoản miễn trừ trọng tài bắt buộc và miễn trừ hành động tập thể.

6. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO HÀNH; TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

A. Khước từ bảo hành

CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG THAM GIA. ĐẶC BIỆT, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, DB KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG: (I) CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM NỘI DUNG DB, ĐƯỢC ĐÚNG, CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY HOẶC HOÀN THÀNH; (II) CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; (III) CÁC LỖI ĐƯỢC SỬA, (IV) CÁC DỊCH VỤ HOẶC MÁY CHỦ MANG CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN HẠI HẠI KHÁC, HOẶC (V) CÁC SẢN PHẨM PHÙ HỢP VỚI BẠN HOẶC SỰ MONG CHỜ CỦA BẠN.

B. Giới hạn trách nhiệm

DB SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TAI NẠN, ĐẶC BIỆT, KẾT QUẢ, GIA TĂNG HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI PHÁ SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN HỆ VỚI VIỆC SỬA DỤNG, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG, DỊCH VỤ VÀ/HOẶC SẢN PHẨM, NGAY CẢ KHI DB ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI..

7. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, TRỌNG TÀI VÀ MIỄN TRỪ HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ

Phần 7 này bao gồm một thỏa thuận trọng tài và một thỏa thuận rằng tất cả các khiếu nại sẽ được đưa ra trọng tài hoặc tại tòa án yêu cầu nhỏ và, trong cả hai trường hợp, chỉ trong một khả năng cá nhân (và không phải là một vụ kiện tập thể hoặc thủ tục đại diện khác). Xin vui lòng đọc nó một cách cẩn thận.

A. Quá trình không chính thức đầu tiên

Cả bạn và DB đều đồng ý rằng trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào giữa chúng tôi, trước tiên bạn và DB sẽ liên hệ với bên kia và nỗ lực duy trì thiện chí để giải quyết tranh chấp trước khi sử dụng các biện pháp giải quyết chính thức hơn.

B. Xử lý tranh chấp.

Tất cả các tranh chấp giữa bạn và DB sẽ được giải quyết bằng TRỌNG TÀI. BẠN Ở ĐÂY ĐỒNG Ý ĐƯA RA QUYỀN CỦA BẠN ĐẾN TÒA ÁN để khẳng định hoặc bảo vệ các quyền của bạn theo hợp đồng này, ngoại trừ các vấn đề có thể được đưa ra tòa án yêu cầu nhỏ. Quyền của bạn sẽ được xác định bởi một trọng tài trung lập, KHÔNG phải là thẩm phán hay bồi thẩm đoàn. Bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, bao gồm cả việc giải thích bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc liên quan đến việc thực hiện hoặc nghĩa vụ của DB hoặc bạn, sẽ được giải quyết bằng trọng tài bắt buộc và ràng buộc gửi cho VIAC theo quy định với Quy tắc Trọng tài Thương mại theo yêu cầu của DB hoặc bạn theo các điều kiện sau:

(a) Nơi diễn ra phiên điều trần trọng tài. Trừ khi bạn chọn tiến hành phân xử trọng tài qua điện thoại hoặc bằng văn bản, phiên điều trần trọng tài trực tiếp sẽ được tiến hành tại một cơ sở của VIAC ở Thành phố Hồ Chí Minh .

(b) Việc lựa chọn Trọng tài viên sẽ được thực hiện theo Quy tắc & Quy trình Trọng tài được sắp xếp hợp lý của VIAC

(c) Tiến hành Trọng tài. Việc phân xử trọng tài sẽ được tiến hành bởi một trọng tài viên trung lập duy nhất theo Quy tắc & Thủ tục Trọng tài được sắp xếp hợp lý của VIAC. Đối với các khiếu nại vượt quá 100 triệu VNĐ, trọng tài sẽ được tiến hành theo Quy tắc & Thủ tục Trọng tài Toàn diện của VIAC Theo thủ tục VIAC áp dụng, trọng tài viên sẽ cho phép khám phá hợp lý trong các hình thức được cho phép bởi Quy tắc tố tụng dân sự, trong phạm vi phù hợp với mục đích của trọng tài. Trọng tài viên sẽ không có quyền hạn hoặc thẩm quyền để sửa đổi hoặc bỏ qua bất kỳ điều khoản nào của phần này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Điều khoản dịch vụ này, trừ khi cần tuân thủ Chính sách của VIAC về Trọng tài người tiêu dùng theo các tiêu chuẩn tối thiểu trước tranh chấp của công bằng thủ tục. Phiên xét xử trọng tài sẽ được bắt đầu nhanh chóng và tiến hành khẩn trương. Nếu cần nhiều hơn một ngày, phiên điều trần trọng tài sẽ được tiến hành vào những ngày liên tiếp trừ khi các bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

(d) Kết quả và kết luận. Trọng tài viên, sau khi đưa ra phán quyết và phán quyết, chuẩn bị và phân phát cho các bên các kết luận bằng văn bản về thực tế và kết luận của pháp luật liên quan đến phán quyết và phán quyết đó và có ý kiến ​​đưa ra lý do đưa ra hoặc từ chối bất kỳ phán quyết nào. Phán quyết của (các) trọng tài viên sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên, và phán quyết có thể được đưa ra tại một tòa án có thẩm quyền tài phán.

(e) Chi phí và lệ phí. Bạn sẽ phải chịu một khoản phí nộp đơn 5 triệu VNĐ để bắt đầu phân xử trọng tài. Trong phạm vi được các thủ tục của Jams cho phép, mỗi bên sẽ chịu chi phí và chi phí riêng và một phần bằng nhau của trọng tài và phí hành chính của trọng tài, với DB chịu trách nhiệm về phần chi phí, chi phí và phí của mình cộng với mọi chi phí, chi phí và lệ phí cần thiết của nó theo thủ tục VIAC.

(f) Kiện tụng. Luật trọng tài áp dụng cho Thỏa thuận này. Một trong hai bên cũng có thể, mà không từ bỏ bất kỳ biện pháp khắc phục nào theo Thỏa thuận này, tìm kiếm từ bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền tạm thời hoặc tạm thời cần thiết để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của bên đó, trong khi chờ thành lập hội đồng trọng tài (hoặc chờ tòa án trọng tài xác định giá trị của cuộc tranh luận). Cả hai chúng tôi cũng đồng ý rằng bạn hoặc chúng tôi có thể khởi kiện ra tòa để vi phạm hoặc lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ khác.

(g) Khác. Luật trọng tài áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này. C. Miễn trừ hành động tập thể

Các bên rõ ràng từ bỏ mọi khả năng để duy trì bất kỳ hành động nào của tập thể trong bất kỳ diễn đàn nào. Bất kỳ trọng tài, khiếu nại hoặc thủ tục tố tụng nào khác giữa hoặc giữa bạn và DB sẽ được tiến hành trên cơ sở cá nhân và không phải trong bất kỳ vụ kiện tập thể, hành động quần chúng hoặc trên cơ sở hợp nhất hoặc đại diện. Bạn cũng đồng ý rằng trọng tài viên sẽ không có thẩm quyền trao giải thưởng cho toàn bộ lớp hoặc kết hợp hoặc tổng hợp các khiếu nại tương tự hoặc các giao dịch không liên quan. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng thỏa thuận này đặc biệt cấm bạn bắt đầu các thủ tục tố tụng trọng tài với tư cách là đại diện của người khác. Nếu vì bất kỳ lý do nào, yêu cầu bồi thường tiến hành tại tòa án thay vì trọng tài, mỗi chúng tôi sẽ từ bỏ bất kỳ quyền nào để xét xử bồi thẩm đoàn. Bất kỳ khiếu nại nào cho rằng tất cả hoặc một phần của Miễn trừ Hành động Tập thể này là không thể thực thi, vô lương tâm, vô hiệu hoặc vô hiệu chỉ có thể được xác định bởi một tòa án có thẩm quyền tài phán chứ không phải bởi trọng tài viên.

8. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Các vấn đề thuộc thẩm quyền. DB không tuyên bố rằng Dịch vụ phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng bên ngoài Việt Nam. Những người chọn truy cập Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào từ bên ngoài Việt Nam đều tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp hiện hành. Dịch vụ có thể chứa các tham chiếu hoặc tham chiếu chéo đến các sản phẩm hoặc dịch vụ không có sẵn hoặc được phê duyệt bởi các cơ quan quản lý phù hợp ở nước bạn. Các tài liệu tham khảo như vậy không ngụ ý rằng DB dự định công bố hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ đó cho công chúng hoặc ở nước bạn. Liên hệ với DB tại help@drobebox.com để xác định sản phẩm và dịch vụ nào có thể có sẵn cho bạn.

Luật xuất khẩu. Luật pháp của Việt Nam nghiêm cấm xuất khẩu một số phần mềm và dữ liệu nhất định cho những người, vùng lãnh thổ và quốc gia cụ thể. Bạn đồng ý không xuất Dịch vụ, bao gồm Nội dung DB hoặc bất kỳ phần nào trong đó, theo bất kỳ cách nào, vi phạm luật pháp Việt Nam.

Luật và địa điểm điều chỉnh. Các Điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam, bất chấp mọi nguyên tắc xung đột pháp luật. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các Điều khoản này, bất kể điều khoản trọng tài bắt buộc mà chúng tôi đã đồng ý ở trên, dẫn đến việc kiện ra tòa, sẽ được giải quyết độc quyền bởi một tòa án Việt Nam và bạn đồng ý cụ thể với thẩm quyền cá nhân của các tòa án đó và từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào của diễn đàn không triệu tập.

Toàn bộ thỏa thuận. Các Điều khoản này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và DB liên quan đến vấn đề trong tài liệu này và sẽ không được sửa đổi ngoại trừ bởi DB theo các Điều khoản này, hoặc theo thỏa thuận khác bằng văn bản của bạn và DB. Không nhân viên, đại lý hoặc đại diện nào khác của DB có thẩm quyền ràng buộc DB đối với bất kỳ tuyên bố, đại diện, bảo hành hoặc biểu hiện nào khác không được quy định cụ thể trong các Điều khoản này.

Mức độ nghiêm trọng và từ bỏ. Nếu bất kỳ phần nào trong các điều khoản này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, phần đó sẽ được coi là nghiêm trọng và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại. Việc một bên không yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào sẽ không ảnh hưởng đến quyền yêu cầu thực hiện của bên đó bất cứ lúc nào sau đó, cũng như việc từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc mặc định nào của các Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này sẽ từ bỏ mọi vi phạm tiếp theo hoặc mặc định hoặc từ bỏ điều khoản đó.

Phân công. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng các Điều khoản này hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này. DB có thể chỉ định các Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bất khả kháng. DB sẽ không chịu trách nhiệm hoặc bị coi là vi phạm các Điều khoản này trên tài khoản của bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện theo yêu cầu của các Điều khoản này do bất kỳ nguyên nhân hoặc điều kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của DB.

Thông tin liên lạc. Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào, hoặc báo cáo vi phạm các Điều khoản này, đến DB tại legal@drobebox.com hoặc số điện thoại (+84) 91 404 2412